Stein på stein Tekstbok Unibok

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Lisens per bruker

259,–
Gå til bestilling

Stein på stein er tilpasset undervisningen fram mot et B1-nivå i alle ferdigheter: lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig kommunikasjon. Læreverket består i tillegg til tekstbok Stein på stein arbeidsbok og Stein på stein Digital – elev- og lærernettsted, samt ordlister på mange språk (kun trykte).

I Stein på stein Tekstbok åpner hvert kapittel oversikt over hva som er viktige temaer i kapittelet. Dette er temaer som den nye læreplanen setter opp som mål for nivå B1.

I Stein på stein blir vi kjent med et lite utvalg personer i ulike situasjoner. Historiene er med på å gi et bilde av det norske samfunnet, av familierelasjoner, jobbsituasjon, skole og fritid. Persongalleriet er avgrenset, slik at leseren kan bli litt kjent med karakterene og snakke om det som skjer med dem underveis. Kjerneelementene i læreplanen innen individ og felleskap er på denne måten innarbeidet naturlig.

Tekstboka inneholder ulike sjangre: dialoger, fortellende tekster, avisartikler, litterære tekster, sakprosa, informasjonstekster, formelle brev, innlegg og diskusjoner på internett. Tekstutvalget brukes bevisst for å beskrive det norske samfunnet, før og nå, som utvandring og innvandring til landet, og dagens og framtidas arbeidsliv. Deltakelse i det norske samfunnet og hvordan man kan delta i samfunnsdebatten er også tatt med, i tråd med kjerneelementet demokratiforståelse og deltakelse.

I alle kapitlene presenteres sentrale grammatiske emner. Vanskelighetsgraden øker utover i boka, slik at de siste kapitlene er en god del vanskeligere enn de første. Progresjonen er jevn, med gode muligheter for differensiering.

Relevante ord og uttrykk blir også presentert i hvert kapittel. Begrepene er aktuelle for temaene som blir tatt opp, og ordene er markert i teksten. Alle kapitlene inneholder også en ordliste til kapittelet.

Hva kan du si? foran i tekstboka er en samling av vanlige fraser og uttrykk som kan være til hjelp når man skal snakke sammen.
Bak i boka er det en minigrammatikk og en alfabetisk ordliste. Minigrammatikken gir en samlet oversikt over bøyningsmønstrene.

Innholdet i Stein på stein inviterer til muntlig aktivitet og engasjement, og oppgaver for refleksjon, diskusjon, og videreformidling (mediering) er gjennomgående med i læreverket. Digitale ferdigheter er naturlig innarbeidet. Ved hjelp av ulike tekster og oppgaver får deltakerne muligheter til å jobbe med språket på mange forskjellige måter. De får trening i å uttrykke seg i ulike sammenhenger, kommunisere med hverandre og også videreformidle og forklare innhold for hverandre.

Stein på stein har en oversiktlig struktur og jevn progresjon, slik at det skal være lett å bruke både for kursdeltakere og lærere. Det finnes trykte ordlister på mange språk.

Stein på stein Arbeidsbok følger tekstboka og inneholder varierte oppgavetyper for videre arbeid med vokabular og grammatikk. Arbeidsboka inneholder mange oppgaver, og det er lett å velge i innholdet og differensiere.
Hvert kapittel har en test, og foran i boka er det en kort veiledning og informasjon om hvordan den kan brukes.

Læreverket har et stort nettsted – Stein på stein Digital med supplerende oppgaver for alle ferdigheter. Det er gode differensieringsmuligheter. Nettstedet inneholder også alle lydspor til tekstbok og arbeidsbok.

På lærernettstedet ligger tavlebøker til tekstbok og arbeidsbok, ekstra lytteøvelser med lydspor, eksempler på ulike dialekter og samisk, mange og varierte ekstraoppgaver, veiledning, verblister, bildesamlinger og fasit. Her finnes også prøver etter hvert tredje kapittel.

Elev og lærer kan enkelt følge med på progresjon og resultater, og læreren kan følge opp, og tilpasse til den enkelte elev. Læreren kan lage og tildele oppgaver til enkeltelever og grupper, rette og kommentere skriftlige besvarelser og lese inn muntlige beskjeder.