Interactions 2 (2022) Unibok

Richard Burgess, Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård

Lisens per bruker

299,–
Gå til bestilling
Kjernen i det nye programfaget Engelsk 2 kan sies å ligge i kompetansemålet om at elevene skal «vise selvstendig refleksjon og kritisk tenking i lesing og drøfting av ulike typer tekster». Dette målet kan knyttets direkte opp mot det som sies om det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap, nemlig at engelskfaget skal «åpne for flere måter å tolke verden på og være med på å skape nysgjerrighet og engasjement, og medvirke til å forebygge fordommer». Interactions 2 er skrevet og strukturert for å gi elevene gode verktøy i arbeidet med å utvikle seg til å bli bevisste, kritiske og deltakende samfunnsborgere, og for å forberede dem på videre studier. Skal elevene lykkes med dette, må de utfordres til å strekke seg i engelskfaget, og i Interactions 2 vil de møte tekster og problemstillinger som gir dem muligheter til dette.

I kapittel 1, «Exploring Your English», skal elevene nettopp utforske og evaluere egne engelskferdigheter. Hvor står de i dag, og hvilke ferdigheter bør de jobbe spesielt med å forbedre? Kapitlet gir dem grundige innføringer i lese-, lytte, tale- og skrivestrategier, som elevene så får øve på å bruke på autentiske tekster, både i dette kapitlet og i arbeidet med resten av boka.

Kapittel 1 avsluttes med bokas første «Exploring English»-tekst. Som i Interactions 1 fokuserer disse tekstene på språklæringsmålene i læreplanen. Å forstå og produsere engelsk på et høyt nivå er viktig for elevene, både i Engelsk 2 og i livet som venter dem som studenter og samfunnsborgere, «What is Academic English?» er derfor tittelen på «Exploring English» i kapittel 1. Hvert av de øvrige kapitlene i boka inneholder to «Exploring English»-tekster som vil gjøre elevene tryggere og mer kompetente i sin forståelse og produksjon av engelsk på et høyere nivå.

Elevenes evne til å tenke selvstendig og kritisk utfordres og utvikles i kapittel 2, «Changing the World». Her skal elevene utforske og drøfte Storbritannias (2A) og USAs (2B) innflytelse i verden. Hvert av del-kapitlene innledes med en grundig introduksjonstekst, der temaet belyses historisk, politisk og kulturelt. De påfølgende autentiske tekstene går i dybden på utvalgt tematikk, i et utvalg artikler, litterære tekster og meningsytringer. Som i Interactions 1 kan elevene også jobbe i dybden med EXPLORE-temaer, i form av læringsstier på nettstedet interactions.cdu.no. Det er også lagt til rette for videre fordypning i form av forslag til RESEARCH-oppgaver på nettstedet, med tanke på kompetansemålet om at elevene skal utforske og presentere minst ett selvvalgt emne fra Engelsk 2. EXPLORE og RESEARCH foreligger til alle kapitlene.

Læreplanen sier at elevene skal tolke og drøfte skjønnlitteratur «i lys av deres historiske og kulturelle sammenhenger». Kapittel 3, «Texts in Context» er todelt, der «Reason, Romanticism and Realism” (3A) handler om samfunn og litteratur fra Robinson Crusoe til «Desiree’s Baby», mens «Modern Contexts» (3B) henter tematikk og litteratur fra vårt eget og forrige århundre. Fokuset er mer på å se på tekstene i lys av sin samtid enn på litterært analysearbeid, selv om elevene vil ha god nytte av å ha jobbet grundig med analyse i Interactions 1.

Samfunnsmessige og politiske forhold er basisen for kapittel 4, «Comparing Societies» og kapittel 5 «Pacific Perspectives». Kapitlene gir elevene grunnlag for å kunne sammenligne slike forhold gjennom kritisk lesing og refleksjon, og å kunne videreformidle det de har lært. Introduksjonstekstene gir en bred innføring i de historiske sammenhengene bak dagens forhold i Storbritannia (4A), USA (4B) og Australia og New Zealand (5A/B), mens utvalget av autentiske tekster gir et bredt spekter av perspektiver og meningsytringer.

Læreverket har innholdsrike digitale ressurser. Les mer om Interactions Elevnettsted, som er gratis å bruke for elever.

Interactions Lærernettsted interactions.cdu.no har ressurser til alle kapitler og til verket som helhet, f.eks. løsningsforslag, forslag til årsplan, kapittelprøver, lyttemanus og undervisningsopplegg. Lærerinnholdet er kun tilgjengelig for personer som er pålogget som lærere.