Norsk start 5–7 Tekstbok Unibok (LK20)

Rushby Flem, Blikstad Nyegaard og Brøvig Strømme

Lisens per bruker

209,–
Gå til bestilling
Norsk start 5–7 har et ressursperspektiv på elevenes bakgrunn ved å anerkjenne og bygge videre på elevenes faglige, språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket legger vekt på grunnleggende ferdigheter i faget og de tre tverrfaglige temaene slik de beskrives i LK20. Norsk start 5–7 følger i hovedsak kompetansemålene etter nivå 1 i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i Kunnskapsløftet 2020. Elever som følger kompetansemålene etter nivå 2 i læreplanen, vil også kunne ha nytte av læreverket.

Norsk start 5–7 har både fysisk og digital tekstbok, fysisk arbeidsbok, og digitale ressurser for elever og lærere:

Norsk start 5–7 Norsk tekstbok bokmål
Norsk start 5–7 Norsk tekstbok nynorsk
Norsk start 5–7 Norsk tekstbok Unibok (Epub-format)
Norsk start 5–7 Norsk tekstbok Brettbok (Pdf-format)
Norsk start 5–7 Norsk arbeidsbok bokmål
Norsk start 5–7 Norsk arbeidsbok nynorsk
Norsk start 5–7 Elevnettsted
Norsk start 5–7 Lærernettsted

Norsk start 5–7 har en oversiktlig struktur med temabaserte kapitler.
Læreverket har en integrert språk- og fagopplæring, der kapitlene tar for seg ulike temaer fra fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Elevene bygger et ordforråd på norsk, etablerer språklæringsstrategier og utvikler tale-, lese- og skriveferdigheter.
Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted er bygd opp med samme struktur. Det gir oversikt og trygghet for elevene, og det er enkelt å orientere seg uansett hvilken komponent de jobber i.

Det er enkelt å differensiere med Norsk start 5–7.
Læreverket legger opp til en progresjon der tema og innhold gradvis blir mer avansert. Det tas samtidig hensyn til elevenes ulike språklige utvikling og ulike starttidspunkt, ved at innholdet kan differensieres. Illustrasjonene danner gode innledninger til temaene og støtter forståelse og begrepsinnlæring. Muntlige aktiviteter åpner for at læreren enkelt kan tilrettelegge for gruppa eller den enkelte elev. I tekstboka har de fleste kapitlene tekster med tre ulike vanskegrader. Tekstene har samme tema, men ikke helt samme form og innhold. Elevene kan derfor uavhengig av norskkunnskaper bidra i diskusjoner, og kan arbeide med det samme temaet i fellesskap.

I arbeidsboka og på elevnettstedet kan elevene jobbe videre med oppgaver som bygger på lærestoffet i tekstboka.

Elev- og lærernettstedet gir gode pedagogiske muligheter.
Det er individuell innlogging til nettstedet, og elever og lærere får oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Læreren kan tilpasse undervisningen ved å tildele oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov.

På lærernettstedet er det også en egen veiledning som gir pedagogisk tips til hvordan læreren kan bruke verket.