Klasse! 2 Unibok (LK20)

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik

Lisens per bruker

259,–
Gå til bestilling
Klasse! 2 inneholder den samme oppbyggingen og gjenkjennelige strukturen som Klasse! 1.
De enkelte elementene i leksjonene er gjenkjennelige og gjør det lett å orientere seg i stoffet og i hvordan det er tenkt brukt. Hver leksjon inneholder bl.a. en ordbank med uttrykk og fraser som oppsummerer de viktigste kommunikasjonsferdighetene fra leksjonen – So sagt man das! Bildene er nøye utvalgt for å skape et visuelt tiltalende uttrykk, og ikke minst for å invitere til kommunikasjon rundt dem. Bildene vil alltid stå i en sammenheng med tekstene og temaene i leksjonene og ofte ikke bare illustrere, men supplere innhold til temaene. Tekstene i Klasse! 2 er forenklet i denne revisjonen, og enda bedre tilpasset elevenes forutsetninger og ferdighetsnivå.

Det tverrfaglige temaet «demokrati og medborgerskap» er tydelig innarbeidet. Også ferdigheten «interkulturell kompetanse» kommer tydelig til uttrykk i oppgaver og tekstvinklinger.

Kjerneelementet Kommunikasjon er i tråd med fagfornyelsen sentralt i Klasse! Læreverket aktiviserer og motiverer elevene til å ta i bruk tysk fra første skoletime, blant annet ved å gi setningsstartere, eksempler og Sprachhilfe under mange oppgaver. På den måten skal alle elevene klare å produsere språk og oppleve mestring.

Progresjon, differensiering og variasjon er også vektlagt. Modellering, repetisjon, delvis modellering, utforsking og selvstendig refleksjon utgjør bredden i oppgavenivåene. Oppgavetypene er variert, med både individuelle oppgaver, partnerarbeid, skrive-, snakke- og kreative oppgaver, slik at det aldri blir kjedelig. Oppgavedelen både under tekstene og i slutten av hver leksjon – Wir üben Sprache – er utvidet med flere og bedre tilpassede oppgaver. Slik legges det opp til dybdelæring. Grammatikkdelen med teoretiske forklaringer er gjennomarbeidet både med tanke på innhold og oversiktlighet.

Klasse! har elev- og lærernettsted med funksjoner som gir gode pedagogiske muligheter, og gjør språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Nettstedet har en lagrings- og rapportfunksjon som gjør det mulig for elevene å lagre sine arbeider og for læreren å holde god oversikt over progresjonen til hver enkelt elev. Det er mulig for læreren å kartlegge elevenes tyskferdigheter, samt lage og tildele grupper eller enkeltelever oppgaver som er tilpasset den enkelte elevens behov. Språkporten tysk, som fram til fagfornyelsen har krevd egen lisens, er inkludert og Cappelen Damms Tysk ordbok er integrert.

Klasse! Lærernettsted inneholder i tillegg fasit til oppgavene i boka, transkripsjon av lyttetekstene og prøver.