Klasse! 1 Unibok (LK20)

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik

Lisens per bruker

259,–
Gå til bestilling


Klasse! 1
lærebok har tekster fra situasjoner elevene naturlig kan oppleve og inviterer elevene til å snakke og skrive om ting de bryr seg om. Boka legger vekt på sammenhengen mellom tysk og språk elevene kan fra før og får elevene til å lete etter mønstre i språket og å ta dem i bruk. Klasse! er strukturert, oversiktlig og godt tilpasset elevenes forutsetninger og ambisjoner.

Klasse! er et læreverk for aktivitet, engasjement og kunnskap. Forfatternes mål er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de gjennom arbeidet med boken og nettstedet skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa. Tekstene og oppgavene legger vekt på at elevene skal tilegne seg kunnskap om mennesker og samfunn, geografi, historie, hverdagsliv og tradisjoner i de tyskspråklige landene og språklig verktøy for å kunne kommunisere om sitt eget land. Elevene oppfordres til å sammenligne med sin egen bakgrunn.

Klasse! er oppdatert med en ryddig og brukervennlig struktur i boka. De enkelte elementene i leksjonene er gjenkjennelige og gjør det lett å orientere seg i stoffet og hvordan det er tenkt til å brukes. Hver leksjon inneholder bl.a. en ordbank med uttrykk og fraser som oppsummerer de viktigste kommunikasjonsferdighetene fra leksjonen – So sagt man das! Bildene er nøye utvalgt for å skape et visuelt tiltalende uttrykk, og ikke minst for å invitere til kommunikasjon rundt dem. Bildene vil alltid stå i en sammenheng med tekstene og temaene i leksjonene og ofte ikke bare illustrere, men supplere innhold til temaene.

Kjerneelementet Kommunikasjon er i tråd med fagfornyelsen sentralt i Klasse!. Læreverket aktiviserer og motiverer elevene til å ta i bruk tysk fra første skoletime, blant annet ved å gi setningsstartere, eksempler og Sprachhilfe under mange oppgaver. På den måten skal alle elevene klare å produsere språk og oppleve mestring.

Progresjon, differensiering og variasjon er også vektlagt. Modellering, repetisjon, delvis modellering, utforsking og selvstendig refleksjon utgjør bredden i oppgavenivåene. Oppgavetypene er variert, med både individuelle oppgaver, partnerarbeid, skrive-, snakke- og kreative oppgaver, slik at det aldri blir kjedelig. Oppgavedelen både under tekstene og i slutten av hver leksjon – Wir üben Sprache – er kraftig utvidet med flere og bedre tilpassede oppgaver. Slik legges det opp til dybdelæring. Grammatikkdelen med teoretiske forklaringer er også forbedret både med tanke på innhold og oversiktlighet.

Klasse! (2020) har nytt nettsted for elever og lærere med nye funksjoner og innlest tekst fra boka. Du finner Klasse! Elev- og lærernettsted på klasse.cdu.no Elevnettstedet er gratis for elever - logg inn med Feide eller cdu-bruker.
Klasse! Lærernettsted har nye funksjoner som gir mulighet for individuell oppfølging og tilpassing, fasiter, transkripsjon av lyttetekster og prøver.