Encuentros 1 Unibok (LK20)

Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel, Maritza Del Carmen Vargas og Eli-Marie Drange

Lisens per bruker

279,–
Gå til bestilling

Encuentros har spennende tekster som gir interkulturell kompetanse.
Læreverket er fundert på en tidløs fagkunnskap og gir et balansert bilde av den spanskspråklige verden, som består av dynamiske samfunn i stadig utvikling. Det er lagt vekt på grunnleggende kunnskaper, både i et historisk og et framtidsrettet perspektiv, eksempelvis samfunnsforhold, tankesett, kultur og uttrykksmåter. Elevene motiveres til å bygge på sine forkunnskaper for å skape en bredere forståelse og refleksjon rundt de ulike temaene. På denne måten lærer de å tolke den spansktalende kulturen og forstå sine egne holdninger og identitet gjennom den.

Det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap er behandlet grundig. Elevene vil kjenne igjen temaer fra sitt eget liv og hverdag, så vel som dagens samfunnsmessige spørsmål, og gjennom det opparbeide en større interkulturell kompetanse og forståelse for demokratiets rolle. Tekstene er enkle og gir et autentisk syn på den spansktalende verden.

Ulike innfallsvinkler til lærestoffet gir god dybdelæring. Encuentros gir elever språkkompetanse og metoder som gjør at de kan ta i bruk språket fra første stund. Gjennom ulike innfallsvinkler, både i tematikk og språklæring, gis alle elever muligheten til å oppleve mestring. Læreverket har en kommunikativ og motiverende tilnærming til språklæring, der utvidelse av ordforråd er vektlagt i henhold i henhold til den nye læreplanen for fremmedspråk. Elevene oppmuntres til å ta i bruk sine forkunnskaper og flerspråklige kompentanse. Gjennom praktiske og kommunikative tilnærmingsmetoder lærer eleven grammatisk teori.

Encuentros åpner for differensiering og individuell tilpasning. Et gjennomgående element i alle leksjonene er enkle tekster som gjør eleven i stand til å forstå språklige strukturer og bruke dem aktivt. Dette gjør at de kan jobbes med avhengig av hvor i læringsprosessen elevene er og hvilket nivå de er på.

Kjerneelementene er behandlet grundig gjennom læreverket. Refleksjon og bevisstgjøring rundt egen læringsprosess er viktig og Encuentros har gjennomgående oppgaver som gjør at elevene må bruke forskjellige strategier for å knytte allerede tilegnet kunnskap til ny. Ved å anvende allerede tilegnet kunnskap – både språklig og tematisk, vil de oppnå en større grad av dybdekunnskap.

Encuentros har som mål at spanskelevene skal kunne kommunisere på en mest mulig naturlig måte og det er derfor et stort antall autentiske tekster slik at de kan erfare hvordan språket brukes i sitt autentiske uttrykk. Muntlige aktiviteter, som samarbeids- og lytteoppgaver er et fast element i alle leksjoner, og bidrar til naturlig kommunikasjon, og til at elevene kan ta i bruk et stadig rikere språk.

Encuentros fremstår som et gjennomført, oppdatert og moderne læreverk som møter kravene i fagfornyelsen.

Encuentros har digitale ressurser som gir rike muligheter for elever og lærere. Du finner Encuentros Elev- og lærernettsted på encuentros.cdu.no