Scope 2 Vg3 Unibok

Hege Bjertnes, Elisabeth Farstad, Stine Pernille Raustøl

Lisens per bruker

332,–
Gå til bestilling
I Scope 2 er fagstoffet delt inn i kortere, tematiske kapitler som legger til rette for sammenligning og utforsking. Som i Scope 1 er debatt valgt som gjennomgående pedagogisk grep og innfallsport til refleksjon og kritisk tenkning.

To av kapitlene i Scope 2 tar utgangspunkt i skjønnlitteratur. Det første tar for seg litteraturens kraft og hvordan vi gjennom å lese litteratur fra forskjellige sjangre og forskjellige tidsperioder kan se at noen temaer er universelle, samtidig som tekstene reflekterer sin samtid. Det andre følger umiddelbart etter et kapittel som tar for seg Storbritannia og USAs innflytelse, og det går i dybden på tre klassiske, engelskspråklige verk og deres påvirkning på verden, språklig og kulturelt.

De resterende kapitlene belyser et utvalg samfunnsmessige og politiske forhold i engelskspråklige land og gir elevene grunnlag for å kunne sammenligne og drøfte. Boka inneholder også en sammenlignende tekst om Australia og Sør-Afrika, som elevene kan bruke som modell for egne tekster og presentasjoner.
Det er lagt stor vekt på dybdelæring, at elevene skal se sammenhenger mellom tekster og temaer i læreboka. De vil også finne et rikt tilfang av sammenlignende oppgaver. Til slutt i hver enhet er det, som i Scope 1, et oppgavesett der elevene skal bruke det de har lært i denne enheten. Her foreslår vi også emner til fordypning, knyttet til temaet elevene nettopp har jobbet med.

Et eget kapittel er satt av til ferdighetstrening. Her finner elever og lærere blant annet et grundig skrivekurs, samt kurs i skjønnlitterær analyse.

Unibok er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Alle bøkene har tekst-til-tale som gir god lesestøtte. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver.